Төрийн үйлчилгээ

2021 оны 01-р сарын 18

Нийслэлийн Дотоод аудитын албанд ирүүлэх үндсэн байнгын баримтын жагсаалт

ДД   Бичиг баримтын нэр
1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2 Үйл ажиллагааны тайлан
3 Байгууллагын дотоод дүрэм, журам, ТУЗ-ын шийдвэр /хуулбар/
4 Бүтэц орон тоо тогтоосон шийдвэр, бүтцийн схем
5 Цалин тогтоолттой холбоотой журам, заавар, тогтоол, тушаалын хуулбар
6 Дотоод хяналтын баг ажиллаж байгаа эсэх, төлөвлөгөө түүний биелэлт, ажиллуулдаггүй бол шалтгаан
7 Санхүүгийн тайлан
8 Өмнө нь хийгдсэн аудит, хяналт шалгалтын дүгнэлт, акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл
9 Тухайн оны контракт, өмнөх оны гэрээний биелэлт
10 НББ-ийн бодлогын баримт бичиг, хэрэглэж буй санхүүгийн програмын талаарх мэдээлэл
11 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай байгуулсан өмч эзэмшлийн гэрээ, дүгнэлт
12 Барилгын хувийн хэрэг,  гэрчилгээ, газар эзэмшлийн гэрчилгээний хуулбар
13 Дарга, Захирал, нягтлан бодогчийн анкет, томилсон шийдвэр