Сул орон тооны зар

2020 оны 01-р сарын 13

1. Сул албан тушаалын нэр: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/

Сул орон тоо: 2 Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил:  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, эрх зүй, холбогдох бусад

Мэргэшил:   

  • Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх,
  • Холбогдох мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага: Тухайн салбарт мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

2. Сул албан тушаалын нэр: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэст Ахлах мэргэжилтэн /Ахлах аудитор/

Сул орон тоо: 2

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, эрх зүй, холбогдох бусад

Мэргэшил:                     

- Холбогдох мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх,

- Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

 

Туршлага:Тухайн салбарт мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

3. Сул албан тушаалын нэр: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэст Ахлах мэргэжилтэн /Ахлах аудитор/

Сул орон тоо: 2

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, эрх зүй, холбогдох бусад

Мэргэшил:                     

- Холбогдох мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх,

- Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

 

Туршлага:Тухайн салбарт мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

4. Сул албан тушаалын нэр: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/

Сул орон тоо: 4

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, эрх зүй, холбогдох бусад

Мэргэшил:   

  • Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх,
  • Холбогдох мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага: Тухайн салбарт мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

5. Сул албан тушаалын нэр: Захиргааны хэлтэст Ахлах мэргэжилтэн /Ахлах аудитор/

Сул орон тоо: 1

Тавигдах шаардлага

Боловсрол:Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил: Эрх зүйч, эдийн засагч, төрийн захиргааны удирдлага

Мэргэшил:                     

  • Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх;
  • Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага: Төрийн албанд эсвэл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

6. Сул албан тушаалын нэр: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэст Хэлтсийн дарга

Сул орон тоо: 1

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил:  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, эрх зүй

Мэргэшил:                     

-           Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх;

-           Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон түүний зөвшөөрлөөр албан ёсоор зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх

Туршлага: Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэл болон түүнтэй дүйцэхүйц албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд төрийн албан хаагчийн анкет болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:70101408