"Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил "-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2019 оны гуравдугаар улиралын биелэлт

2019 оны 09-р сарын 16