Иргэдээс нийслэлийн дотоод аудитын газарт гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2019 оны эхний хагас жилийн мэдээ

2019 оны 07-р сарын 05