Нийслэлийн дотоод аудитын газрын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан

2019 оны 07-р сарын 05