Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хоёрдугаар улирлын хэрэгжилтийн тайлан

2019 оны 07-р сарын 05