Дүрэм журам

2021 оны 06-р сарын 23

57. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол/

56. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам  /Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоол/

55. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам /Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоол/

54. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралт/

53. Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын хавсралт/

52. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тогтоол дугаар 275/

51. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын тогтоол дугаар 276/

50. Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам /Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолын хавсралт/

49. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол/

48. Хувь хүний намтар бичих санамж  /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын зургаадугаар хавсралт/

47. Төрийн албан хаагчийн анкет бичих санамж  /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын тавдугаар хавсралт/

46. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт байх үндсэн баримт бичгийн жагсаалт бичих хүснэгт /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт/

45. Төрийн албан хаагчийн анкет А хэсэг, Б хэсэг 

44. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт/

43. Хяналтын хуудас /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт/

42. Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах мэдээлэл цуглуулах асуулгын хуудас /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт/

41. Алба тушаалын тодорхойлолтын маягт /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт/

40. Aлбан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт/

39.Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох  журам /Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт/

38.“Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгийн төрөл, түүнийг олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт

                       /Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт/​

                    /Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

37. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам 

36. Байгууллагын дэргэдэх баримт бичгийн нягтлан шалгах комиссын дүрэм

35. Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын дүрэм

34. Дотоод аудитын дүрэм-№483 тогтоол 

33. Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  мөрдөх нягтлан  бодох  бүртгэлийн  дансны үлгэрчилсэн  заавар

32. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллах журам

31. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ

30. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн сисмемд мөрдөх журам

29. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

28. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2010 оны 31 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, мониторинг хийх журам”

27. Төсөвт зардлын зарцуулалтын үр дүнг тооцох журам

26. Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг  тогтоох тухай журам

25. Гадаад томилолтын зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай журам

24. Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам

23. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжтилт, хяналт,тайлагналтын журам /Сангийн сайдын 2016 оны 415 тоот тушаал/

22. Үнэлгээний хорооны зохион байгуулах, үйл ажиллагааг зохицуулах журам

21. Аж  ахуйн  нэгж   байгууллагад  мөрдөх нягтлан  бодох  бүртгэлийн  дансны үлгэрчилсэн  заавар

20. Аудитын чанарын хяналтын түр журам

19. Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

18.Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам

17.Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх журам

16.Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

15.Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

14.Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам

13.Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл журам

12.Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор шагнал, урамшил олгох журам

11.Төрийн албан хаагчид эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэл олгох журам

10.Төрийн албан хаагчийн албан ажлын унаа,  өрөөний талбайн хэмжээ, тавилга, хэрэгслийн нийтлэг жишиг

9. Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

8. Төсвийн байгууллагын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргачлал

7. Төсвийн урамшуулал олгох хувь хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам

6. Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайланг бэлтгэх заавар

5. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, жилд байгуулах элэгдлийн хэмжээ

4. Хандив, тусламжийг бүртгэх журам

3. Ээлжийн амралт олгох заавар

2. Төсвийн урамшуулал олгох хувь хэмжээшалгуур үзүүлэлт түүнийг зарцуулах тайлагнах нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих журам

1. Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдийн Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам