Хууль

2021 оны 01-р сарын 04

1. Төрийн албаны тухай хууль

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль

3. Авлигын эсрэг хууль

4. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

5. Төрийн аудитын тухай хууль

6. Төсвийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

7. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

8. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

9. Татварын тухай багц хууль: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

10. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

11. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

12. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

13. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль

14. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

15. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

16. Мэдээлийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

17. Шилэн дансны тухай хууль