Дүрэм, журам

Хууль, эрх зүй/ дүрэм, журам41

42.Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам

41.Байгууллагын дэргэдэх баримт бичгийн нягтлан шалгах комиссын дүрэм

40. Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын дүрэм

39. Дотоод аудитын дүрэм-№483 тогтоол 

38. Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  мөрдөх нягтлан  бодох  бүртгэлийн  дансны үлгэрчилсэн  заавар

37. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллах журам

36. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ

35. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн сисмемд мөрдөх журам

34. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

33. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2010 оны 31 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, мониторинг хийх журам”

32. Төсөвт зардлын зарцуулалтын үр дүнг тооцох журам

31. Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг  тогтоох тухай журам

30. Гадаад томилолтын зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай журам

29.Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам

28.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам

27.Үнэлгээний хорооны зохион байгуулах, үйл ажиллагааг зохицуулах журам

25.Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  мөрдөх нягтлан  бодох  бүртгэлийн  дансны үлгэрчилсэн  заавар

24.Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан,  тодруулгыг бэлтгэх заавар

23.Аудитын чанарын хяналтын түр журам

22.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

21.Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам

20.Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх журам

19.Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

18.Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

17.Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам

16.Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл журам

15.Төрийн албан хаагчид шагнал, урамшил олгох журам

14.Төрийн албан хаагчид эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэл олгох журам

13.Төрийн албан хаагчийн албан ажлын унаа,  өрөөний талбайн хэмжээ, тавилга, хэрэгслийн нийтлэг жишиг

12.Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

11.Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам

10.Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам

9.Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишиг

8.Төсвийн байгууллагын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргачлал

7.Төсвийн урамшуулал олгох хувь хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам

6.Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайланг бэлтгэх заавар

5.Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, жилд байгуулах элэгдлийн хэмжээ

4.Хандив, тусламжийг бүртгэх журам

3.Ээлжийн амралт олгох заавар

2.Төсвийн урамшуулал олгох хувь хэмжээшалгуур үзүүлэлт түүнийг зарцуулахтайлагнах нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих журам

1.Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдийн Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам

 

Comments are closed.

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба