Даргын тушаал

 

 

 Хууль, эрх зүй/ Даргын тушаал
Огноо Дугаар Гарчиг
2014.03.21 А/01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2014.04.09 А/02 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
2014.04.17 А/03 Мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалт авах тухай
2014.05.30 А/04 Журам батлах тухай
2014.06.27 А/05 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны журам батлах тухай
2014.06.27 А/06 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам батлах тухай
2014.06.27 А/07 Хөрөнгө бүртгэх тухай
2014.06.27 А/08 2014 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
2014.06.27 А/09 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг” батлах тухай
2014.11.27 А/10 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
2014.12.05 А/11 2014 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
 
Огноо Дугаар Гарчиг
2015.02.13 А/01 Биеийн тамир, спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай
2015.04.20 А/02 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай
2015.04.20 А/03 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны албан хаагчдын “Сургалтын хөтөлбөр” батлах тухай
2015.04.20 А/04 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай
 2015.06.17 А/05  Нийслэлийн Дотоод аудитын хорооны гишүүдэд урамшуулал олгох тухай
2015.06.22 А/06 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай
2015.06.22 А/07 2015 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
2015.07.01 А/08 Байгууллагын тэмдэг, дардас, хэвлэмэл хуудас хариуцах албан тушаалтныг томилох тухай
2015.07.01 А/09 Байгууллагын бүтэц, албан тушаал, ангилалыг батлах тухай
2015.07.01 А/10 Аудитын дунд хугацааны /стратеги/ төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015.07.01 А/11  Журам батлах тухай
2015.08.03 А/12  Журам батлах тухай
2015.08.17 А/13  Журам батлах тухай
2015.11.23 А/14  Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай
2015.11.23 А/15 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2015.11.23 А/16 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2015.12.18 А/17 2015 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
2015.12.18 А/18 Нийслэлийн Дотоод аудитын хорооны гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2016 оноос хойш гарсан тушаалууд

 

Comments are closed.

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба