Тайлан, биелэлт

Үйл ажиллагаа/Тайлан, биелэлт

 2017 он

1. Үйл ажиллагааны тайлан-эхний хагас жил

2.Үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварчилсан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт-хагас жил

3.Үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварчилсан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт-бүтэн жил

4.Эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт-бүтэн жил

5. Албан даалгаврын хэрэгжилт

6. Дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлт-хагас жил

7.Дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлт-бүтэн жил

8.Үйл ажиллагааны тайлан-бүтэн жил

9.Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тайлан-хагас жил

10.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн -бүтэн жил

11.Захирамжийн биелэлт-I улирал

12.Захирамжийн биелэлт-II улирал

13.Захирамжийн биелэлт-IV улирал

14.Авилгын эсрэг Нийслэлийн хөтөлбөрийн биелэлт

15.Авилгын эсрэг Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт

16.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

17.Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2016 он

1. Үйл ажиллагааны тайлан-хагас жил

2. Үйл ажиллагааны тайлан- жилийн эцэс

3. Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан-жилийн эцэс

4. Архивын хадгаламжийн нэгжийг гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах ажлын биелэлт

5. Эрх зүйн ажлын тайлан

6. Эрүүл ажлын байр

7. Хүний нөөцийн тайлан

8. Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт

9. Нийгмийн баталгааны тайлан

10. Спорт хамтлагийн тайлан

11. Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн биелэлт

12. НЗДТГ-ын ХШҮ-ний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

2015 он

1.  Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан-хагас жил

2. Сургалтын тайлан-хагас жил

3. Авилгын эсрэг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан-хагас жил

4. KPI-хагас жил

5. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэхэд хэрэгжүүлэх ажлын биелэлт

6. Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлын биелэлт

8. Авилгын эсрэг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан-жилийн эцэс

9. Сургалтын тайлан-жилийн эцэс

10. Архивын хадгаламжийн нэгжийг гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах ажлын биелэлт

11. Үйл ажиллагааны тайлан- жилийн эцэс

12. Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан-жилийн эцэс

2014 он

1. Үйл ажиллагааны тайлан

2. Мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл хүлээн авах эрхийг хангаж ажиллах тайлан

3. Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

4. Авилгын эсрэг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Comments are closed.

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба