Төсвийн мэдээ

Төсөв, санхүү/Төсвийн мэдээ

дд Төсвийн гүйцэтгэл 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 1 дүгээр сар    
2 2 дугаар сар    
3 3 дугаар сар        
4 4 дүгээр сар      
5 5 дугаар сар        
6 6 дугаар сар        
7 7 дугаар сар        
8 8 дугаар сар        
9 9 дүгээр сар        
10 10 дугаар сар      
11 11 дүгээр сар        
12 12 дугаар сар      
13
14 Санхүүгийн тайлан
15
16 1 дүгээр улирал       
17 2 дугаар улирал     
18 3 дугаар улирал    
4 дугаар улирал  

2016 он

1. Батлагдсан төсөв

2. Аудитын дүгнэлт

2015 он

1. Батлагдсан төсөв

2. Аудитын дүгнэлт

3. 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл 

2014 он

1. Батлагдсан төсөв

2. Аудитын дүгнэлт

3. Аудитын тайлангийн зөвлөмжийн хэрэгжилт

4. 2015-2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

5. 2014 оны тодотгосон төсөв

Comments are closed.

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба