Төлөвлөгөө

Үйл ажиллагаа/Төлөвлөгөө

2017 он

1.Стратеги төлөвлөгөө 2017-2020

2.Агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөө

3.Сургалтын төлөвлөгөө

4.2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварласан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2016 он

1. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

2. Захиргааны  Ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4.Сургалтын төлөвлөгөө

5.НЗДТГ-ын ХШҮ-ний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2015 он

1. Сургалтын төлөвлөгөө

2. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө

4. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэхэд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

5. Архивын хадгаламжийн нэгжийг гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөө

2014 он

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2.Аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөө 2014-2016

3.Мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл хүлээн авах эрхийг хангаж ажиллах төлөвлөгөө

4. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

 

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2017 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба