Төлөвлөгөө

Үйл ажиллагаа/Төлөвлөгөө

2018 он

1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө

2.Сургалтын төлөвлөгөө

3.Нийслэлийн Засаг Даргын А/43 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө

4.“Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

5.“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

6.Өмнөх оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийсэн ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

7.Сахилга, хариуцлаг, дэг журмыг сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

2017 он

1.Стратеги төлөвлөгөө 2017-2020

2.Агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөө

3.Сургалтын төлөвлөгөө

4.2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварласан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

5.Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны эсрэг

6.Эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн төлөвлөгөө

2016 он

1. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

2. Захиргааны  Ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4.Сургалтын төлөвлөгөө

5.НЗДТГ-ын ХШҮ-ний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2015 он

1. Сургалтын төлөвлөгөө

2. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө

4. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэхэд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

5. Архивын хадгаламжийн нэгжийг гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөө

2014 он

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2.Аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөө 2014-2016

3.Мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл хүлээн авах эрхийг хангаж ажиллах төлөвлөгөө

4. Авилгын эсрэг ажлын төлөвлөгөө

 

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба