Төсвийн шууд захиарагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загвар

Төсвийн шууд захиарагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загвар

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

Ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягтыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Төрийн албан хаагчийн анкет

Төрийн албан хаагчийн анкетийг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Менежерийн үр дүнгийн гэрээ дүгнэх загвар

Менежерийн үр дүнгийн гэрээ дүгнэх загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Төсвийн шууд захиарагчийн үр дүнгийн дүгнэх загвар

Төсвийн шууд захиарагчийн үр дүнгийн дүгнэх загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ дүгнэх загвар

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ дүгнэх загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загвар

Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах загварыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэгдүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Монгол улсын Аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл болон бусад хууль, тогтоомж мөн Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын Институтийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсэгт заасны дагуу Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн харилцааг зохицуулахад энэхүү дүрмийн зорилго оршино. 1.2 Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрмийг (цаашид ёс зүйн дүрэм гэх) [...] Дэлгэрэнгүй →

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчийн /цаашид “албан хаагч” гэх/ хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрх, үүрэг, Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож хэвшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна. 1.2. Энэхүү дүрмийн зорилго [...] Дэлгэрэнгүй →
Page 1 of 212
© 2017 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба